Cordylobia anthropophaga, insetto responsabile della miasi cutanea

Cordylobia anthropophaga

Scheda parassitologica di Cordylobia anthropophaga, mosca responsabile della miasi foruncolosa.